Frank Mangs Center rf

Frank Mangs Center r.f. är en kristen förening som grundades våren 2001. Föreningens syfte är att väcka intresse för den 1897 i Närpes födde och 1994 i Karlstad avlidne förkunnaren och författaren Frank Mangs liv, författarskap och teologiska tänkande som gjorde honom känd som framgångsrik väckelsepredikant i Norden och USA.

Föreningen verkar i ekumenisk anda och vill nå sökande människor i vår tid. Den ordnar olika slags kristna evenemang, samarbetar med andra kristna, ideella och kulturella organisationer samt med statliga och kommunala organ. Föreningen har idag över 500 medlemmar från världen över, de flesta från Finland och Sverige.

Man kan ansöka om medlemskap i föreningen genom att klicka på "kontakt" och fylla i sina uppgifter. Som medlem i föreningen stöder man den mission som vi utför, exempelvis genom våra Tv-produktioner som når miljontals tittare i mellanöstern genom kanalen Sat-7. Som medlem får man medlemsbrev per epost eller som brev där man kan följa med i det som föreningen antar sig. Medlemsavgiften är 15€ per år.

"Min bön och mitt hopp är att Gud genom denna fond ska nå längre än vad jag någonsin nådde. Och att den genom sin verksamhet skall få bli det instrument Livet Herre kan bruka till frälsning och förnyelse för både dem som tror och de som inte tror"

(Bönen av Frank Mangs är från 1985 då Mangsfonden i Sverige grudades. Mangsfondens ordf. Jonas Brandström förmedlade den i samband med invigningen av Mangsgården 26.6.2003. Mangsfondens intentioner överfördes samtidigt till Frank Mangs Center.)

Styrelsen

STYRELSEN 2020

  • Kurt-Erik Nordin, ordförande - ke.nordin@ntm.fi
  • Johan Eklöf, viceordförande - johan.eklof2015@gmail.com

  • Anita Viik-Ingvesgård - anita.viiking@gmail.com

  • Daniel Norrback - daniel.norrback@evl.fi
  • Marcus Jakobsson - marcus.jakobsson@evl.fi

  • Majvor Eklund - majvor.eklund@gmail.com

  • Lars-Åke Hannus - lasse.hannus@gmail.com

ERSÄTTARE:

Vision

Vår vision som förvaltare av det glödande arvet som Frank Mangs lämnade efter sig både i litteratur, förkunnelse och väckelsehistoria skall kunna stå bakom Frank Mangs egen bön och vara en del av hans bönesvar.

Historik

Hur allt började

Efter Frank Mangs död år 1994 ansåg många närpesbor att hemgården borde bevaras. Den stod tom och öde sedan brodern August Mangs dött på 1970-talet. När Franks brorson Elis på grund av ålder ville sälja tomten med dithörande byggnader inklusive ett nyare bostadshus, skred några närpesbor till verket. Ett aktiebolag grundades och till initiativtagarnas stora förvåning fick man ihop 80 aktieägare vilket möjliggjorde ett köp av tomten, hemgården och tegelhuset samt 9.5 hektar skog till Ab Mangsgården Oy. Samtidigt grundades föreningen Frank Mangs Center r.f.

Verksamheten inleddes sommaren 2002 med en 2,5 h lång dramatisering av Frank Mangs liv och budskap, "Sången om livet". Den skrevs av Trygve Erikson som också medverkade i pjäsen som berättare och Frank Mangs. Sången om livet uppfördes under tre sommrar på gårdsplanen framför hemgården. Den finns också bevarad som film (se webshop). Efter detta har det fallit sig naturligt att fortsätta med dramaföreställningar under sommarsäsongen (se verksamhet).

Mästarens väg

Under det första verksamhetsåret påbörjades också en grundlig renovering av huvudbyggnaden. Tack vare EU-bidrag, bidrag från Närpes stad, Svenska kulturfonden och otaliga timmar av frivilligt arbete kunde detta omfattande arbete slutföras. Den 26 juli 2003 invigdes Mangsgården under högtidliga tecken. Idag är den en fin och fungerande kursgård i äkta österbottnisk stil. I samband med invigningen överförde också Mangsfonden i Sveriges ordförande Jonas Brandström fondens intentioner till Frank Mangs Center. Två år senare 2005 erhöll Ab Mangsgården Oy upphovsrätten till F.Mangs hela litterära produktion.

Med tanke på den fortsatta verksamheten behövde föreningen en större samlingslokal, för Mangsgården kan inte ta emot grupper på mer än ca 50 personeråt gången. En ombyggnad av den stora ekonomibyggnaden från 1960-talet blev aktuell. Först stärktes byggnadens konstruktioner och tak, sedan gjordes kärrhuset/tröskhuset om till möteslokal. Sommaren 2004 hölls de första allsångssamlingarna och mötesserien Mangsveckan i uthuset, som då hade 250 sittplatser.

Denna utveckling gjorde att föreningen inlöste ekonomiebyggnaden av aktiebolaget. Och år 2005 utvidgades samlingslokalen med en läktare och nu är hela övre våningen ombyggd. Det f.d. fähuset har byggts om till kök och trivsam matsal med sittplatser för 120 personer. I övre våningen finns en modern mediastudio. Föreningens motto har från början varit att ta "ett steg i taget" under vår Herres ledning.

Bolaget

Ab Mangsgården Oy

Bolaget bildades 23.3.2002 och registrerades 4.7.2002. Aktiekapitalet är 67.200 euro fördelat på 400 aktier och 81 aktieägare. Bolaget äger Mangs lägenhet Rnr. 5:21 i Närpes, Ståbacka. Fastigheten omfattar en bostadsbyggnad samt 9,16 ha tomt och skogsmark. Ca 1,0 ha av Mangs lägenhet 5:21 arrenderas av Frank Mangs Center rf.

Bolagets verksamhetsområde är att äga och uthyra Mangs lägenhet RNr 5:21 i Ståbacka by i Närpes stad och att på den bedriva förlags- och tryckerirörelse samt turistfrämjande verksamhet inklusive inkvartering och förplägnad. Bolaget kan även äga och uthyra andra fastigheter samt inneha värdepapper ävenså idka bokhandel samt producera och sälja AV-material och presentartiklar.

Länkar

Understödare:

Samarbetspartner: