Förening

YouTube player

Allmänt

Frank Mangs Center r.f. är en kristen förening som grundades våren 2001. Föreningens syfte är att väcka intresse för den 1897 i Närpes födde och 1994 i Karlstad avlidne förkunnaren och författaren Frank Mangs liv, författarskap och teologiska tänkande som gjorde honom känd som framgångsrik väckelsepredikant i Norden och USA.

Föreningen verkar i ekumenisk anda och vill nå sökande människor i vår tid. Den ordnar olika slags kristna evenemang, samarbetar med andra kristna, ideella och kulturella organisationer samt med statliga och kommunala organ. Föreningen har idag över 500 medlemmar världen över, de flesta från Finland och Sverige.

Man kan ansöka om medlemskap i föreningen. Som medlem i stödjer man den mission som vi utför, exempelvis genom att ordna kristna konferenser och ge ut evangeliserande litteratur på flera språk, och sprida den i olika länder. Dessutom får man rabatt på hyror för våra utrymmen. Medlemsavgiften är 20 euro per år.

“Min bön och mitt hopp är att Gud genom denna fond ska nå längre än vad jag någonsin nådde. Och att den genom sin verksamhet skall få bli det instrument Livet Herre kan bruka till frälsning och förnyelse för både dem som tror och de som inte tror”

(Bönen av Frank Mangs är från 1985 då Mangsfonden i Sverige grudades. Mangsfondens ordf. Jonas Brandström förmedlade den i samband med invigningen av Mangsgården 26.6.2003. Mangsfondens intentioner överfördes samtidigt till Frank Mangs Center.)

Vision

Vår vision som förvaltare av det glödande arvet som Frank Mangs lämnade efter sig både i litteratur, förkunnelse och väckelsehistoria skall kunna stå bakom Frank Mangs egen bön och vara en del av hans bönesvar.

Historik

Hur allt började

Efter Frank Mangs död år 1994 ansåg många Närpesbor att hemgården borde bevaras. Den stod tom och öde sedan brodern August Mangs dött på 1970-talet. När Franks brorson Elis på grund av ålder ville sälja tomten med dithörande byggnader inklusive ett nyare bostadshus, skred några Närpesbor till verket. Ett aktiebolag grundades och till initiativtagarnas stora förvåning fick man ihop 80 aktieägare vilket möjliggjorde ett köp av tomten, hemgården och tegelhuset samt 9,5 hektar skog till Ab Mangsgården Oy. Samtidigt grundades föreningen Frank Mangs Center r.f.

Verksamheten inleddes sommaren 2002 med en 2,5 h lång dramatisering av Frank Mangs liv och budskap, “Sången om livet”. Den skrevs av Trygve Eriksson som också medverkade i pjäsen som berättare och Frank Mangs. Sången om livet uppfördes under tre somrar på gårdsplanen framför hemgården. Den finns också bevarad som film (se nätbutiken). Efter detta har det fallit sig naturligt att fortsätta med dramaföreställningar under sommarsäsongen.

Under det första verksamhetsåret påbörjades också en grundlig renovering av huvudbyggnaden. Tack vare EU-bidrag, bidrag från Närpes stad, Svenska kulturfonden och otaliga timmar av frivilligt arbete kunde detta omfattande arbete slutföras. Den 26 juli 2003 invigdes Mangsgården under högtidliga tecken. Idag är den en fin och fungerande kursgård i äkta österbottnisk stil. I samband med invigningen överförde också Mangsfonden i Sveriges ordförande Jonas Brandström fondens intentioner till Frank Mangs Center. Två år senare 2005 erhöll Ab Mangsgården Oy upphovsrätten till Frank Mangs hela litterära produktion.

Med tanke på den fortsatta verksamheten behövde föreningen en större samlingslokal, för Mangsgården kan inte ta emot grupper på mer än ca 50 personeråt gången. En ombyggnad av den stora ekonomibyggnaden från 1960-talet blev aktuell. Först stärktes byggnadens konstruktioner och tak, sedan gjordes kärrhuset/tröskhuset om till möteslokal. Sommaren 2004 hölls de första allsångssamlingarna och mötesserien Mangsveckan i uthuset, som då hade 250 sittplatser.

Denna utveckling gjorde att föreningen inlöste ekonomibyggnaden av aktiebolaget. Och år 2005 utvidgades samlingslokalen med en läktare och nu är hela övre våningen ombyggd. Det f.d. fähuset har byggts om till kök och trivsam matsal med sittplatser för 120 personer. I övre våningen finns en modern mediastudio. Föreningens motto har från början varit att ta “ett steg i taget” under vår Herres ledning.

Bolaget

Ab Mangsgården Oy

Bolaget bildades 23.3.2002 och registrerades 4.7.2002. Aktiekapitalet är 67 200 euro fördelat på 400 aktier och 81 aktieägare. Bolaget äger Mangs lägenhet Rnr. 5:21 i Närpes, Ståbacka. Fastigheten omfattar en bostadsbyggnad samt 9,16 ha tomt och skogsmark. Ca 1,0 ha av Mangs lägenhet 5:21 arrenderas av Frank Mangs Center rf.

Omgivning

Ståbackabodarna

Ståbackabodarna har varit bybornas båthus-, fiskestug- och fäbodplats. Kor och får har hållits på bete här. Tre fähus har funnits. Ståbackabönderna hade det mest avancerade fisket i trakten förr (enligt boken “Byarna vid bergen”). Man fiskade framförallt strömming men även gädda, abborre, sik, lax och braxen. Fisken räckte också till byarna i närheten. Idag förekommer endast fritidsfiske här.

Båthusen på bilderna är bevarade i ursprungligt skick. De har flyttats några gånger och kom till sin nuvarande plats i början av 1900-talet, på grund av landhöjningen.

Kaldnäs – Ståbacka m.fl. byars fiskargille r.f. arrenderar fyra byars samfällda fiskevatten, säljer fiskekort och hyr ut båtplatser. En fiskarstuga öppen för byborna färdigställs på ön söder om klobbskäret. På en kilometers promenadavstånd från Ståbacka bodarna, längs en gammal vinterväg kommer man till Rörgrund i Pjelax.

Vägbeskrivning: Kör längs Riksåttan (E8) och ta avfart mot väg 67, Nya Kaskövägen. Fortsätt ca 5 km och sväng vänster till Ståbacka sjöväg. Fortsätt ca 3 km och du har anlänt till sjöbodarna.

Bjärggropen

I början av 1980-talet byggde man om landsvägen som går genom byn. Då behövdes grus. Därmed fick vi ”bjärggropen” som är ca ett ha stor. Varje år har vattennivån stigit ca en meter och långsamt men säkert fyllts med härligt bergsvatten. Vattnet hålls rent och klart antagligen genom att det hela tiden cirkulerar och renas genom sprickor i berget. Det har t.o.m. varit godkänt som dricksvatten.

Det är en speciell upplevelse att simma i gropen, dels för att hela stället är så unikt, dels för att vattenkvaliteten är så behaglig. Bjärggropen har blivit en populär badplats, speciellt för ungdomar. Det bör nämnas att området är privatägt och allemansrätten gäller.

Somliga glömmer bort att där finns ingen som samlar ihop skräpet om man slänger det, vilket är lite tråkigt. För trivseln och allas bästa, ta hem ditt eget skräp om du besöker platsen.

Rulla till toppen